Reklamační řád obchodní společnosti SIVO NÁBYTEK
 
 
I. Všeobecná ustanovení
 
1.      Zde uvedený reklamační řád doplňuje práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě www.sivonabytek.cz (dále v textu jen „Reklamační řád“). Jedná se tedy především o práva a povinnosti mezi obchodní společností SIVO NÁBYTEK, IČ: 479 91 879, se sídlem Rýmařov, Palackého 18, PSČ: 795 01, jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím internetového obchodu www.sivonabytek.cz na straně druhé. Dodací podmínky jsou i vedle reklamačního řádu (dále v textu jen „Reklamační řád“), součástí Obchodních podmínek (dále v textu jen „Obchodní podmínky“).
2.      Prodávající prohlašuje, že v internetovém obchodě www.sivonabytek.cz poskytuje stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv běžné prodejně, a které jsou v souladu s platnými právními předpisy.
  
 
II. Uplatnění reklamace
  1. Spotřebitel či Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně prostřednictvím emailu – reklamace@sivonabytek.cz a to tak, že v předmětu emailu uvede –REKLAMACE – FA (číslo). Dále vyplní pod Reklamačním řádem připojený tiskopis ke stažení s názvem REKLAMAČNÍ LIST, a v tomto listu vyplní veškeré předepsané údaje a další náležitosti uvedené v reklamačním listu. Tento reklamační list po kompletním vyplnění pošlete mailem. Reklamace bude potvrzena zpětným mailem, jen v případě správného a kompletního vyplnění reklamačního listu. V případě dalších informací kontaktujte pana Soviše na telefonu: 777 294 959.
 
 
III. Podmínky a vyřízení reklamace
 
1.      Při uplatnění reklamace musí Spotřebitel či Kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od Prodávajícího. K tomuto účelu doloží Spotřebitel či Kupující k reklamovanému zboží originál prodejního dokladu (faktura, příp. kupní smlouva).
2.      Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li Spotřebitel či Kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví Spotřebitel či Kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží.
3.      Při uplatnění reklamace na vadu zboží je Prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou může Prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit Spotřebiteli či Kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou smluvních stran.
4.      Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje Prodávající následujícím způsobem: 
Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 4 týdnů od převzetí oprávněné reklamace. Pokud nebylo zboží ještě použito, může Prodávající  dle svého uvážení zboží vyměnit. V případě, že je vadná pouze součást zboží, má Spotřebitel či Kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celého zboží. Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opraveném zboží vada vyskytne opětovně nebo pro větší počet vad nelze zboží řádně užívat.
5.      Po uplynutí záruční doby zaniká odpovědnost Prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u Prodávajícího Spotřebitelem či Kupujícím uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl Spotřebitel či Kupující zboží řádně užívat.
 
V Rýmařově, dne 1. ledna 2011                                   
 
           SIVO NÁBYTEK
 

 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.